Klipsch -VS- Dayton Audio

Dayton Audio SUB-1200

Dayton Audio-SUB-1200

(5.0)
1
 • Title - Dayton Audio SUB-1200
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 120
 • Maximal output power (RMS), W - 120
Klipsch R-10SW

Klipsch-R-10SW

(5.0)
2
 • Title - Klipsch R-10SW
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 150
 • Maximal output power (RMS), W - 300
Dayton Audio SUB-1000

Dayton Audio-SUB-1000

(5.0)
3
 • Title - Dayton Audio SUB-1000
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 100
 • Maximal output power (RMS), W - 100
Klipsch Sub-12HG

Klipsch-Sub-12HG

(5.0)
4
 • Title - Klipsch Sub-12HG
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 300
 • Maximal output power (RMS), W - 650
Klipsch R-120SW

Klipsch-R-120SW

(5.0)
5
 • Title - Klipsch R-120SW
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 200
 • Maximal output power (RMS), W - 400
Klipsch R-10SWi

Klipsch-R-10SWi

(5.0)
6
 • Title - Klipsch Reference R-10SWi
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 150
 • Maximal output power (RMS), W - 300
Dayton Audio SUB-800

Dayton Audio-SUB-800

(5.0)
7
 • Title - Dayton Audio SUB-800
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 80
 • Maximal output power (RMS), W - 80
1
SUB-1200 SUB-1200

Dayton Audio SUB-1200

(5.0)
2
R-10SW R-10SW

Klipsch R-10SW

(5.0)
3
SUB-1000 SUB-1000

Dayton Audio SUB-1000

(5.0)
Sub-12HG Sub-12HG

Klipsch Sub-12HG

(5.0)
R-120SW R-120SW

Klipsch R-120SW

(5.0)
R-10SWi R-10SWi

Klipsch R-10SWi

(5.0)
SUB-800 SUB-800

Dayton Audio SUB-800

(5.0)
 • Title - Dayton Audio SUB-1200
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 120
 • Maximal output power (RMS), W - 120
 • Title - Klipsch R-10SW
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 150
 • Maximal output power (RMS), W - 300
 • Title - Dayton Audio SUB-1000
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 100
 • Maximal output power (RMS), W - 100
 • Title - Klipsch Sub-12HG
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 300
 • Maximal output power (RMS), W - 650
 • Title - Klipsch R-120SW
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 200
 • Maximal output power (RMS), W - 400
 • Title - Klipsch Reference R-10SWi
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 150
 • Maximal output power (RMS), W - 300
 • Title - Dayton Audio SUB-800
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 80
 • Maximal output power (RMS), W - 80

Find Subwoofers

Klipsch R-10SW 4.7
Detachable grilles:
Nominal output power (RMS), W: 150
Maximal output power (RMS), W: 300
Driver quantity: 1
Driver placement: front panel
Klipsch R-112SW 4.4
Detachable grilles:
Nominal output power (RMS), W: 300
Maximal output power (RMS), W: 600
Driver quantity: 1
Driver placement: front panel
Klipsch R-115SW 4.7
Detachable grilles:
Nominal output power (RMS), W: 400
Maximal output power (RMS), W: 800
Driver quantity: 1
Driver placement: front panel
Klipsch Sub-12HG 4.6
Detachable grilles:
Nominal output power (RMS), W: 300
Maximal output power (RMS), W: 650
Driver quantity: 1
Driver placement: down firing
Klipsch R-120SW 4.8
Detachable grilles:
Nominal output power (RMS), W: 200
Maximal output power (RMS), W: 400
Driver quantity: 1
Driver placement: front panel
Klipsch R-10SWi 4.6
Detachable grilles:
Nominal output power (RMS), W: 150
Maximal output power (RMS), W: 300
Driver quantity: 1
Driver placement: front panel
Klipsch R-12SW 4.6
Detachable grilles:
Nominal output power (RMS), W: 200
Maximal output power (RMS), W: 400
Driver quantity: 1
Driver placement: front panel
Klipsch R-100SW 4.6
Detachable grilles:
Nominal output power (RMS), W: 150
Maximal output power (RMS), W: 300
Driver quantity: 1
Driver placement: front panel
Klipsch Sub-100 4.6
Detachable grilles:
Nominal output power (RMS), W: 150
Maximal output power (RMS), W: 300
Driver quantity: 1
Driver placement: front panel
Klipsch K100-SW 4.6
Detachable grilles:
Nominal output power (RMS), W: 100
Maximal output power (RMS), W: 250
Driver quantity: 1
Driver placement: front panel
Klipsch Klipsch SPL-150SW 4.6
Detachable grilles: YES
Nominal output power (RMS), W:
Maximal output power (RMS), W: 400W RMS and 800W peak
Driver quantity: 1
Driver placement: DEEP
Klipsch R-12SWi 4.6
Detachable grilles: YES
Nominal output power (RMS), W: 200
Maximal output power (RMS), W: 400
Driver quantity: 1
Driver placement: Front
Klipsch R-80SWi 4.6
Detachable grilles: YES
Nominal output power (RMS), W: 50
Maximal output power (RMS), W: 150
Driver quantity: 1
Driver placement: Down
Klipsch SPL-120 4.6
Detachable grilles: YES
Nominal output power (RMS), W: 300
Maximal output power (RMS), W: 600
Driver quantity: 1
Driver placement: Front Firing